I. Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

1. Predávajúci:

Alexandra Palacková
Sídlo: Tatranská 148
940 01 Nové Zámky

IČO: 43582541
DIČ: 1078238304
Zapísaná na obvodnom úrade v Nových Zámkoch.Číslo živnostenského registra 440-26169.

Bankové spojenie: TATRA BANKA.
Číslo účtu: 2925893735
Kód banky: 1100

Adresa prevádzky: Petófiho 4, 940 01 Nové Zámky

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.torticky-torticky.sk

3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky resp. v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
Objednávky podané prostredníctvom tohto internetového obchodu sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený formulár (predpísané údaje a náležitosti vrátane telefonického kontaktu).
Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

III. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky je možné zrušiť objednávku iba po vzájomnej dohode.
Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od uzavretej objednávky do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu ,najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od objednávky vrátiť kupujúcemuvšetky platby,ktoré od neho prijal na základe objednávky alebo v súvislosti s ňou,vrátane nákladov na dopravu,dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Zo strany predávajúceho: Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, nemá ho na sklade resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že niektorý tovar z objednávky na sklade chýba, pošle predávajúci zásielku bez toho tovaru, ak sa s kupujúcim nedohodne inak. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto prevedená späť na jeho účet alebo adresu do 3 pracovných dní. V prípade, že kupujúci 2x nepreberie zásielku má predávajúci právo žiadať od kupujúceho platbu vopred na účet.

IV. Odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, musí kupujúci dodržať nižšie uvedené podmienky:

1.kontaktovať nás písomne so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy zákonom stanoveným spôsobom ,s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu po obdržaní žiadosti a jej potvrdení z našej strany,kupujúci tovar zašle(a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil) späť na našu adresu a to za nasledujúcich podmienok:

a) tovar nesmie javiť známky používania
b) tovar musí byť nepoškodený
c) tovar musí byť kompletný
d) tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe

tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený) -odporúčame doporučenou zásielkou (doporučene neznamená na dobierku, prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté).
pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci prevezme tovar späť, a kupujúcemu všetky platby za tovar,vrátane nákladov na dopravu,dodacie a poštovné a iných nákladov, zašle poukážkou alebo prevodom na účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

· Komu:
meno:www.torticky.torticky.sk Alexandra Palacková
adresa: Tatranská 148,94001 Nové Zámky
e-mail: info@torticky-torticky.sk

· Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

· Dátum objednania/dátum prijatia zásielky:

· Číslo objednávky:

· Meno a priezvisko spotrebiteľa:

· Adresa spotrebiteľa:

· Podpis spotrebiteľa:

· Dátum:

2. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky,platby ,ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane ,nákladov na dopravu,dodanie a poštovné. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo inou formou po dohode obidvoch strán. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktory rýchlo podlieha skaze,

d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,

e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,

f) lotérie a iné podobné hry.

V. Dodacie podmienky

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto stanovené na základe objednávky kupujúceho v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta,zásielková služba ReMax), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky).
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne na pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
Dodacie podmienky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase spravidla do 2 pracovných dní v prípade, že tovar je na sklade. Vo výnimočných prípadoch (kapacitné možnosti, chýbajúci tovar na sklade, tovar na objednávku, dohoda s kupujúcim) môže byť dodacia lehota dlhšia, maximálne však 21 kalendárnych dní. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená emailom, prípadne telefonicky na telefónne číslo uvedené v objednávkovom formulári. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

VI. Doručenie tovaru (Spôsob odberu)

Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť osobne v predajni v rámci otváracích hodín, prípadne po telefonickom dohovore. Taktiež kurierskou službou, doporučene alebo na dobierku. Pri dodaní tovaru na dobierku je k cene tovaru účtované poštovné a poistné podľa platného cenníka pošty resp. kurierskej služby.
Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou resp. poštou je kupujúci povinný prehliadnuť zásielku bezprostredne pri jej prevzatí. Pokiaľ je zistené viditeľné poškodenie obalu resp. zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody telefonicky predávajúcemu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky.
Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tento prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
V prípade, že obsah zásielky nieje v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

VII.Možné spôsoby doručenia tovaru a úhrady za tovar

Vážený zákazníci ponúkame Vám tieto možnosti dopravy:

Slovenská pošta:

Prevodom
na účet:
Na dobierku
List do 2kg 3,00€ 3,80€
Balík do 3kg 3,50€ 4,30€
Balík 2 – 5kg 4,00€ 4,80€
Balík 5 – 10kg 5,00€ 5,80€

ReMax Courier Service,spol.s r.o. :

Prevodom
na účet:
Na dobierku
do 3kg 3,70€ 4,70€
3 – 5 kg 4,00€ 5,00€
5 – 10kg 4,70€ 5,70€
10 – 20kg 5,50€ 6,50€
20 – 25kg 6,40€ 7,30€
25 – 30kg 7,20€ 8,20€
30 – 50kg 9,00€ 9,50€

V hotovosti:
 Možné len v prípade osobného odberu.

 

VIII. Kúpna cena a platby

Kúpne ceny v našom internetovom obchode sú pre kupujúceho konečné a sú vrátane DPH.V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Kúpna cena je splatná:
-pri prevzatí tovaru (na dobierku)
-pri prevzatí tovaru (osobný odber v našom kamennom obchode)
-po obdržaní predfaktúry (pri zásielkach mimo SR)
Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez udania dôvodu. V prípade odmietnutia zaplatiť takúto objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

IX. Záruka, reklamácie, doklady

Kupujúci má právo neprebrať dodaný tovar od prepravcu (Slovenská pošta, zásielková služba) v prípade viditeľného mechanického poškodenia balíka. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný spísať s pracovníkom prepravcu protokol o škode.
Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršia reklamácia tohto typu poškodenia nebude zo strany predajcu akceptovaná.
Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho písomne prostredníctvom emailu.
Počas záručnej doby kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva spolu s dokladom o jeho zakúpení.
V PRÍPADE, ŽE TOVAR NEZODPOVEDÁ PREDSTAVÁM takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.
Predávajúci nezodpovedá ani za vady spôsobené:
prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach
vlastným zásahom do výrobku na strane kupujúceho
živelnou pohromou

X. Záverečné a prechodné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.torticky-torticky.sk v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.
Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

Možnosť využitia alternatívneho riešenia sporov (ARS)

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@torticky-torticky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci www.toptorticka.sk jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebite ľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výš ky 5 EUR s DPH.

XI. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.torticky-torticky.sk, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov“. T.j.: Ak sa stanete zákazníkom nášho internetového obchodu, dávate už pri registrácii alebo vypĺňaní objednávky súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate v internetovom obchode www.torticky-torticky.sk sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Vaše kontaktné údaje a informácie o nákupoch nie sú poskytované tretej strane.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode XII. Obchodných podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Tieto obchodné podmienky vstúpili do platnosti 1.12.2013

Názov a adresa orgánu dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
Staničná 9,
949 01 Nitra

UPOZORNENIE
Upozornenie na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách („Nariadenie“)
Zoznam potravinárskych farbív uvedených v článku 24 Nariadenia, v prípade ktorých musí označenie potraviny zahŕňať doplnkové informácie.
Potraviny obsahujúce jedno alebo viaceré z týchto potravinárskych farbív:
Pomarančovo žltá (E 110) (*)
Chinolínová žltá (E 104) (*)
Azorubín (E 122) (*)
Allura červená (E 129) (*)
Tartrazin (E 102) (*)
Košenilová červená 4R (E 124) (*)

Informácie:
„názov alebo E číslo farbiva (farbív)“: môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí.
(*) S výnimkou potravín, v ktorých sa farbivo(-á) používa(-jú) na účely označenia zdravotnej nezávadnosti alebo iných označení mäsových výrobkov alebo na účely pečiatkovania alebo na zdobenie vaječných škrupín.